Obchodné podmienky.

Prevádzkovateľom obchodu agrifert.sk a majiteľom práv k nemu je Agrifert s.r.o., Dolné Janíky 28, Janíky 930 39, Slovenská republika.

Potvrdením Vašej elektronickej alebo telefonickej objednávky dávate súhlas s týmito obchodnými podmienkami. Agrifert s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto obchodné podmienky. Odberateľ objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu Agrifert s.r.o.

Agrifert s.r.o. potvrdí objednávku elektronickou poštou a včas oznámi odberateľovi termín, kedy bude tovar k dispozícii.

Agrifert s.r.o. nezabezpečuje dopravu.

Tovar je adekvátne zabalený a zabezpečený. Odberateľ je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.

Agrifert s.r.o. sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene. Spolu s tovarom je odberateľovi dodaná aj faktúra (daňový doklad) a dodací list. Odberateľ sa potvrdením objednávky zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dojednanú sumu, ktorá je zobrazená na objednávke. Za tovar zodpovedá Agrifert s.r.o. až po jeho prevzatie odberateľom. Tovar a služby sa považujú za prevzaté odberateľom od doby, kedy Agrifert s.r.o. odberateľovi alebo jeho zástupcovi umožní fyzicky disponovať s tovarom na dodacom mieste. Agrifert s.r.o. má právo objednávku zrušiť v prípade, keď nie je možné tovar zabezpečiť. V takomto prípade odberateľovi ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške alebo mu ponúkne náhradný tovar, resp. iné riešenie, ak s tým odberateľ súhlasí. Agifert s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu príp. distribútora v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. V takomto prípade má odberateľ nárok na vrátenie peňazí v plnej výške. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú daň z pridanej hodnoty, predávajúci účtuje k týmto cenám DPH ako určuje zákon. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tento cenník podľa zmien výrobného programu jednotlivých výrobcov tovaru. Agrifert s.r.o. si vyhradzuje právo meniť ceny v platnom cenníku najmä s ohľadom na úpravy cien od dodávateľov, na zmenu kurzu meny EUR voči iným menám, zavedenie alebo úpravy dovoznej prirážky a podobných administratívnych opatrení štátu ovplyvňujúcich výšku predajných cien alebo poskytovaných služieb.

Zrušenie objednávky je zo strany odberateľa možné do jednej hodiny od potvrdenia objednávky. Pri splnení týchto podmienok je zrušenie objednávky bez storno poplatkov. Zrušenie objednávky oznámi odberateľ emailom na agrifert@agrifert.sk.

Reklamačný poriadok

Reklamovať môžete len tovar zakúpený a zaplatený v internetovom obchode Agrifert s.r.o. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. Na tovar ponúkaný v našej internetovej predajni sa vzťahuje štandardná záruka výrobcu.

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.